خدایا کمکم کن تا آنقدر بزرگ شوم تا ضعف هایم را به خوبی ببینم. آمین یا رب العالمین