خدایا ما را از حزب خودت قرار بده به درستی که حزب تو مفلحون هستند.