ای شهید دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش... (آقا سید مرتضی آوینی)