مجمع خیران فرهنگ ساز
چو ایران نباشد تن من مباد ...