هر چه داریم ز سودای تو دلبر داریم حیف باشد که ز سودای تو دل بر داریم