هوای این روزای من هوای سنگرها* یه حسی روحمو تا زینبیه می بره * تا کی باید بشینم و خدا خدا کنم * به عکس صورت شهیدامون نگاه کنم* .................. .